press release
Angelina Tittmann

Lekcje wyciągnięte z katastrofy na Odrze: zalecenia oraz działania zaradcze oparte na badaniach naukowych

Nowy biuletyn IGB
Wywołana przez człowieka katastrofa ekologiczna, skutkująca masową śmiercią ryb, małży i ślimaków, spowodowała poważne szkody w ekosystemie Odry. Co można teraz zrobić, aby pomóc rzece - i jak można zmniejszyć ryzyko tak poważnych szkód ekologicznych i gospodarczych w przyszłości? Instytut Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie opublikował swoje zalecenia w nowym biuletynie. IGB jest największym niemieckim ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniami wód śródlądowych, który od dziesięcioleci prowadzi prace badawcze na Odrze. Prowadząc własne, niezależne badania w sprawie śnięcia ryb, instytut odegrał kluczową rolę w ustalaniu przyczyn katastrofy. Nasi naukowcy podsumowali, co należy zrobić z punktu widzenia ochrony środowiska, aby zapewnić odbudowę i zrównoważone użytkowanie rzeki.

Należy podkreślić, iż szczegółowa analiza katastrofy na Odrze wciąż trwa. Jednakże, IGB udało się wykazać, że nie było to zjawisko naturalne, lecz problem spowodowany przez człowieka: głównym winowajcą był masowy zakwit toksycznych słonawolubnych glonów - Prymnesium parvum. Ustaliliśmy, że nadmierne stężenie soli spowodowane zrzutami przemysłowymi stworzyło sztuczne siedlisko dla powyższego gatunku. "W Odrze, produkujący toksyny glon Prymnesium parvum rozmnożył się w stopniu, jakiego według mojej wiedzy nigdy wcześniej nie obserwowano w naszych wodach" - wyjaśnił ekspert ds. glonów Jan Köhler. Wysokie stężenie substancji odżywczych w wodzie (również spowodowane przez działalność człowieka), wysokie temperatury, częściowe spiętrzenie i niski przepływ wody w Odrze spowodowany długotrwałą suszą również zapewnił idealne warunki dla rozwoju toksycznych glonów.

Toksyna wytwarzana przez Prymnesium parvum doprowadziła w sierpniu do masowej śmierci ryb, małży i ślimaków wodnych. Teraz biomasa martwych zwierząt jest rozkładana przez bakterie. Proces ten może prowadzić do skrajnego braku tlenu, co z kolei powoduje błędne koło i dodatkowe śnięcie ryb w dole rzeki, co można obecnie obserwować na różnych odcinkach Odry oraz w jej cofce.

Rozwiązania prośrodowiskowe: zmniejszenie czynników stresowych i powstrzymanie prac inżynieryjnych na Odrze

Do katastrofy ekologicznej doszło w wyniku działania kilku czynników stresowych, z których wszystkie były spowodowane działalnością człowieka. Te czynniki miały katastrofalny wpływ na Odrę również dlatego, że wcześniejsze działania gospodarcze zmniejszyły naturalną odporność rzeki na zmiany hydrologiczne i klimatyczne. "Katastrofę rzeki Odry postrzegamy jako zdarzenie wieloprzyczynowe, spowodowane przez człowieka. W przeszłości często zdarzały się przypadki zwiększonego zasolenia spowodowane zanieczyszczeniami przemysłowymi w górnym biegu Odry, nie powodujące jednak tak masowych zakwitów glonów. Wydaje się jednak, że obecnie panujące warunki w rzece uległy zmianie. Jeśli poziom zasolenia nie zmniejszy się i nadal będziemy mieli do czynienia z anomalnie gorącymi i suchymi latami, które są  konsekwencją zmian klimatycznych, to w przyszłości może dojść ponownie do tak masowego rozwoju toksycznych glonów" - podkreśla naukowiec IGB Tobias Goldhammer.

W następstwie katastrofy na Odrze, z naukowego punktu widzenia kluczowa jest zatem ochrona i renaturyzacja rzeki i jej pozostałych, półnaturalnych siedlisk - zamiast wdrażania dalszej regulacji rzeki za pomocą dodatkowych środków inżynierii rzecznej. IGB ostrzegało już w poprzednim biuletynie, opublikowanym w 2020 roku, o ekologicznych zagrożeniach związanych z przekształcaniem Odry.

Obecnie badacze IGB ponownie zalecają rewizję projektu infrastrukturalnego po obu stronach rzeki. Ponadto należy podjąć dalsze środki w celu ustabilizowania ekosystemu Odry i zapewnienia jego zrównoważonego wykorzystania w przyszłości. "Przyszłość Odry i jej dzikiej przyrody będzie zależała od tego, czy decydenci i władze zdecydują się na wzmocnienie naturalnej odporności ekosystemu" - podkreślił biolog IGB Jörn Geßner. Christian Wolter, ichtiolog z IGB, zgodza się, że przywrócenie naturalnego charakteru rzeki jest najlepszym sposobem zapobiegania kryzysowi: "Oprócz tego, że są niezbędną podstawą egzystencji ludzkości, nienaruszone krajobrazy rzeczne są centrami różnorodności biologicznej". Ponadto, naukowiec dodaje, iż: "Aby wspierać ich odporność i adaptację do zmian klimatycznych, należy przywrócić naturalne procesy ochrony przeciwpowodziowej oraz retencji wody w krajobrazie, a także ograniczyć lub złagodzić ingerencje działalności człowieka tam, gdzie to możliwe".

Badacze sformułowali sześć naukowych zaleceń dotyczących działań zaradczych ws. katastrofy na rzece Odrze, wyjaśnionych bardziej szczegółowo w najnowszym biuletynie IGB:

  1. Należy zaprzestać prac inżynieryjnych w celu pogłębienia i regulacji Odry.
  2. Należy ograniczyć emisję zanieczyszczeń do rzeki poprzez obniżenie wartości progowych i ograniczenie wykorzystania wód chłodzących.
  3. Główne koryto rzeki powinno zostać zrenaturyzowane i połączone z jego starorzeczami oraz dopływami.
  4. Nie powinno się prowadzić zarybień gatunkami obcymi.
  5. Koordynacja międzynarodowej gospodarki wodnej musi zostać zintensyfikowana.
  6. Należy rozbudować cyfrowy system monitorowania rzeki, z którego dane będą publiczne i ogólnodostępne.

Biuletyn IGB zatytułowany "Przyszłość rzeki Odry: naukowe zalecenia dotyczące działań w następstwie katastrofy ekologicznej spowodowanej przez człowieka"  można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej IGB i udostępniać.

Ponadto szczegółowy dokument towarzyszący biuletynowi IGB zawiera konkretne propozycje rewitalizacji poszczególnych odcinków Odry. Dokument ten można również bezpłatnie pobrać (dokument opublikowany w języku niemieckim).

~

Autorzy tekstu reprezentujący IGB są do dyspozycji w celu szczegółowej wymiany informacji z decydentami, władzami i stowarzyszeniami.

Contact person

Justyna Wolinska

Programme Area Speaker
Research group
Disease Evolutionary Ecology

Jörn Gessner

Research Group Leader
Research group
Reintroduction of the European Sturgeon to Germany

Martin Pusch

Programme Area Speaker
Research group
Functional Ecology and Management of Rivers and Lake Shores

Jan Köhler

Head of Department (a.i.)
Research group
Photosynthesis and Growth of Phytoplankton and Macrophytes

Tobias Goldhammer

Programme Area Speaker
Research group
Nutrient Cycles and Chemical Analytics
Downloads

Share page